طراحی بروشور

بروشور یکی از راه های تبلیغاتی موثر برای بازاریابی و معرفی محصولات و خدمات است. طراحی و استفاده بروشور در مقایسه با سایر روش های تبلیغ ارزان تر است اما با این وجود بازخورد خوبی دارد و برای بسیاری از شرکت ها و سازمان ها کاربردی است

انواع بروشور

سه لت (آکاردئونی)

دو لت

چهار لت (دروازه ای)

چند لت (آکاردئونی)

چند صفحه ای (کاتالوگ)

چند لت (نقشه ای)

سه لت (پاکتی)

یک لت (تراکت)

سه لت (دروازه ای)

چهار لت

ایستاده (رومیزی)

چهار لت (پاکتی)

[slz_features_block layout=”layout-3″ column=”slz-column-2″ features_3=”%5B%7B%22img_up%22%3A%225905%22%2C%22title%22%3A%22Small%20%26%20Large%20Buliding%22%2C%22des%22%3A%22Be%20careful%20what%20you%20believe%20because%20that%20is%20what%20you%20will%20experience.%20Your%20system%20is%20a%20mechanism%20which%20uniquely%22%7D%2C%7B%22img_up%22%3A%225907%22%2C%22title%22%3A%22Perfect%20Plans%22%2C%22des%22%3A%22Be%20careful%20what%20you%20believe%20because%20that%20is%20what%20you%20will%20experience.%20Your%20system%20is%20a%20mechanism%20which%20uniquely%22%7D%5D”]

[slz_icons_block align=”text-l” spacing_style=”option-2″ item_animation=”faceInUp” column=”slz-column-1″ icon_box=”%5B%7B%22icon_type%22%3A%2201%22%2C%22icon_library%22%3A%22material%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-local_car_wash%22%2C%22title%22%3A%22Flooring%22%2C%22des%22%3A%22Quod%20tation%20convenire%20cu%20sed%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2201%22%2C%22icon_library%22%3A%22material%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-attach_file%22%2C%22title%22%3A%22Construction%22%2C%22des%22%3A%22Quod%20tation%20convenire%20cu%20sed%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2201%22%2C%22icon_library%22%3A%22material%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-local_car_wash%22%2C%22title%22%3A%22Remodeling%22%2C%22des%22%3A%22Quod%20tation%20convenire%20cu%20sed%22%7D%2C%7B%22icon_type%22%3A%2201%22%2C%22icon_library%22%3A%22material%22%2C%22icon_material%22%3A%22vc-material%20vc-material-build%22%2C%22title%22%3A%22Management%22%2C%22des%22%3A%22Quod%20tation%20convenire%20cu%20sed%22%7D%5D” icon_size=”40″]